VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ SE ZNAČKOU CARRERA

Velká podzimní soutěž s FOKUS optik a značkou Carrera!

Které stylové brýle Carrera si vybereš, je jen na tobě. Ve FOKUS optik k nim nyní dostaneš dárek a navíc můžeš soutěžit o pořádnou jízdu nadupaným sportovním autem a a noc v čtyřhvězdičkovém, wellness hotelu pro dva.

Pro účast v soutěži stačí na některé z více než 90 prodejen Fokus Optik zakoupit brýle značky Carrera, být členem klubu Fokus Optik a na e-mail soutez@fokusoptik.cz nám zaslat účtenku z tohoto nákupu. Navíc ke každému nákupu brýlí Carrera u FOKUS optik získáváte DÁREK ZDARMA

Účtenky zasílejte na e-mail: soutez@fokusoptik.cz

O co soutěžíme?

40 minut plných adrenalinu a parádního zážitku v podobě  jízdy v supersportu
Lamborghini Gallardo.

1 noc v luxusním wellness hotelu se snídaní, soukromou vířivkou a 6-ti chodovou degustační večeří.

+ navíc, ke každým zakoupeným brýlím značky Carrera u FOKUS optik získáváte praktický TRAVEL KIT ZDARMA!

Značka Carrera vznikla v roce 1956 v Rakousku, kde se výrobce brýlí Wilhelm Anger Wenker inspiroval automobilovými závody Panamerican race. O pár let později vyvinul speciální materiál “optyl”, což byl teplem tvrzený plast s vynikající odolností a vysokým komfortem právě pro brýlové obruby. Od 80-tých let je Carrera úzce spjata s automobilovými závody jako jsou Formule 1 nebo Americký pohár a je to velmi oblíbená značka nejen mezi sportovními celebritami jako byli James Hunt nebo Niki Lauda, ale i mezi herci a zpěváky – brýle Carrera nosí Brad Pitt, Jennifer Lopez, Al Pacino nebo také Chris Hemsworth, který ztvárnil právě Jamese Hunta ve známém filmu Rivalové. 

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Pořadatel: Pořadatelem reklamní Soutěže je společnost FOKUS optik a.s., zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5161. Se sídlem: Třeboradická 1110/51, 182 00 Praha 8, IČ 25639854 DIČ 25639854 (dále jen “Pořadatel”).

Hlavní výhra: hlavní výhra celé soutěže bude losována ze všech zaslaných účtenek od nákupu brýlí značky Carrera s platností od 16. 9. 2019 do 15. 12. 2019. Losování o hlavní cenu proběhne
18. prosince 2019. Vyhlášení bude zveřejněno na Facebooku společnosti FOKUS optik dne18.prosinece 2019. O cenu hrají všichni soutěžící, kteří se stali členy FOKUS optik klubu, nebo už členy jsou, zašlou scan nebo fotografii účtenky od brýlí značky Carrera zakoupených na jakékoliv pobočce FOKUS optik v období od 16. 9. 2019 do 15. 12. 2019, na soutěžní e-mail soutez@fokusoptik.cz a pro zaslání účtenky použijí e-mail, kterým se registrovali do FOKUS optik klubu, a kteří se stali fanoušky Facebooku společnosti FOKUS optik.

Pokud už jste členem FOKUS optik klubu delší dobu, ověřte si prosím funkčnost vašeho účtu tím, že se přihlásíte. Pokud jste při přihlašování nezadávali e-mail a chcete soutěžit, je nutné si ho do FOKUS optik klubu doplnit. Výherce bude vyhlášen a kontaktován na e-mail, kterým se zaregistroval do FOKUS optik klubu. Soutěžící se může zúčastnit s více účtenkami pod jedním e-mailem. Daná účtenka může být zaslána do soutěže pouze jednou. 

Doba platnosti: Soutěž bude probíhat v době od 23. 9. 2019 do 15. 12. 2019 včetně na Facebookových stránkách Pořadatele. Slosování o poslední hlavní výhru proběhne dne 18.prosince 2019. Facebookové stránka je stránka FOKUS optik: https://www.facebook.com/fokusoptik/

Účastník je každá fyzická osoba, která splní podmínky účasti v Soutěži tím, že se v době platnosti Soutěže stane členem FOKUS optik kubu, stane se fanouškem FB profilu FOKUS optik a zašle z e-mailu, kterým se do FOKUS optik klubu registroval účtenku od brýlí značky Carrera z FOKUS optik v období od 16. 9. 2019 do konce soutěže. Oznámení o výhře bude zasláno výherci na e-mail, kterým se registroval do FOKUS optik klubu během soutěže.

Všeobecná ustanovení

Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou se přihlásil do FOKUS optik klubu. Informován elektronickou e-mailovou zprávou bude do 10. dne od skončení soutěže.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této Soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.

Účast v soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické e-mailové zprávy.

Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Reklamace v rámci soutěže

Reklamace mohou být podány poštou na adrese sídla Pořadatele s nápisem na obálce ” Facebook soutěž – stížnost”. Všechny reklamace týkající se soutěže budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.

Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěže každý Účastník:

a) dává Pořadateli v souladu se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

b) dává Pořadateli, jako správci a zpracovateli, v souladu se zák. č. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěže nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání Výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěži a předáváním Výhry (dále jen “snímek”) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na facebookové stránce Fokus optik, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán. Tato Pravidla, soutěž a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne: 17. 9. 2019