Podmínky zpracování osobních údajů pro účely marketingu

Zakliknutím souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete správci jako subjekt údajů svůj dobrovolný a výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. a) nařízení Evropského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“).

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat ZDE, anebo prostřednictvím emailu dpo6@proenergy.sk

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Doplňující informace o zpracování Vašich osobních údajů dle čl. 13 a 14 Nařízení

Identifikační a kontaktní údaje:

Správcem zpracovávajícím Vaše osobní údaje je Společnost FOKUS optik a.s.,IČO 053 13 449, se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

email: dpo6@proenergy.sk

  1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je: provádění marketingu (informovaní o novinkách, slevách a jiných marketingových nabídkách).

Osobní údaje se zpracovávají na základě: dobrovolného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení.

Oprávněné zájmy správce anebo třetí strany

Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce anebo třetí strany se neprovádí.

  1. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje se zpracovávají jsou: klienti/ zákazníci/ potenciální zákazníci.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo.

  1. Identifikace příjemců, kategorie příjemců

Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům jako jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje zvláštní právní předpis nebo smluvním partnerům (zejména zpracovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zajištění ochrany zpracování osobních údajů a práv subjektů údajů, na základě:

jiný oprávněný subjekt

splnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1. písm. c) Nařízení

smluvní partner (na základě smlouvy)

čl. 28 Nařízení

Se souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty dalším příjemcům.

  1. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím se neprovádí.

  1. Identifikace zdroje údajů

Přímo od subjektu údajů (osobně, emailem, telefonicky, přes internetovou stránku správce).

  1. Doba uchování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po dobu nutnou pro splnění účelu zpracování, nejdéle však po dobu 2 let od jejich získání.

  1. Profilování

Správce nezpracovává osobní údaje profilováním ani jiným způsobem založeným na automatizovaném individuálním rozhodování.

  1. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilovaní, právo na přenositelnost osobních údajů, stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Subjekt údajů může svá práva uplatnit zasláním emailu na adresu: dpo6@proenergy.sk nebo písemně na adrese správce.

  1. Povinnost poskytnutí osobních údajů

Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně na základě svého souhlasu (poskytnutí není zákonným/ smluvním požadavkem), v případě jejich neposkytnutí nebude informován o novinkách, slevách či jiných marketingových nabídkách.

close

Wishlist