Soutěž „Zaostřeno na lásku“
Úplná pravidla soutěže „#zaostrenonalasku“ o 5 výher – sluneční brýle Ray-Ban a Vogue (dále jen „Pravidla“).
1. Úvodní ustanovení
1.1.
Účelem tohoto dokumentu (Pravidel) je úprava pravidel soutěže „Zaostřeno na lásku“, a to po dobu tří týdnů (dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje pravidla uvedené Soutěže.
1.2.
Aktuálně platné znění Pravidel je zveřejněno na webových stránkách www.fokusoptik.cz/soutez
1.3.
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Fokus optik, a. s.,
IČ: 05313449, se sídlem Třeboradická 1110/51, 182 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka B 24928.

2. Doba a místo konání Soutěže:
Soutěž probíhá po dobu dvou týdnů na sociální síti Instagram, ve dnech od 7. 2. 2021 od 0:00 hod. do 21. 1. 2021 12:00 hod.

3. Účastníci Soutěže
3.1.
Soutěže se může zúčastnit pouze plně svéprávná fyzická osoba, ve věku 18 let a více (přičemž nejpozději v první den soutěže musí soutěžící dosáhnout věku 18 let), s doručovací adresou na území České republiky, která má aktivní profil na sociální síti Instagram a splní všechny podmínky pro zapojení se do Soutěže, které stanoví tato Pravidla (dále jen „Účastník“ či „Soutěžící“).
3.2.
Svou účastí v Soutěži, tj. provedením registrace vyjadřuje Soutěžící svůj úplný a výslovný souhlas se zněním Pravidel a vyjadřuje tím svůj souhlas být zněním těchto Pravidel zavázán, včetně níže uvedených licenčních ujednání.
3.3.
Soutěžící bere na vědomí, že účast v Soutěži je pouze na vlastní odpovědnost a riziko Soutěžícího. Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost za případné zranění při plnění soutěžního úkolu ani za vznik případné škody při plnění soutěžního úkolu.
3.4.
Výhercem Soutěže může být pouze Soutěžící, který splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech, a pokud přijme výhru.

4. Mechanika Soutěže a výhra
I. Registrace
4.1.
Pro účast v Soutěži je nezbytné, aby měl Soutěžící svůj vlastní profil na sociální síti
– Instagramu. Registrací se rozumí uložení soutěžní fotografie na sociální síť Instagram, který splňuje další, níže uvedené parametry.
II. Splnění soutěžního úkolu
4.2.
Soutěžící je povinen uložit na Instagram soutěžní fotografii, a nakonec uvede hashtag
#zaostrenonalasku a #fokusoptik.
4.3.
Soutěžní příspěvky/fotografie se budou shromažďovat průběžně do galerie Soutěže pod hashtagem #zaostrenonalasku
III. Určení vítězů a výhry
4.4.
Soutěžní fotografie budou zveřejněny a shromažďovány pod hashtagem #zaostřenonalsaku a návštěvníci tohoto hashtagu budou moct dát „like“ k uveřejněné fotografii, výsledný počet „like“ u každé fotografie určí pořadí výherců. 5 uveřejněných fotografií, které budou mít dne 21. 2. ve 12 hodin nejvyšší počet „like“ vyhrávají.
4.5. Výherce bude organizátor Soutěže informovat zasláním tzv. direct message v Instagramu, v rámci níž bude výherce požádán o sdělení emailu za účelem zorganizování předání výhry. Pokud účastník výhru nepřijme, může organizátor vybrat jiného výherce, který splnil Pravidla Soutěže a byl v pořadí další s nejvyšším počtem „like“.
4.6. Do Soutěže jsou vloženy následující výhry:
– 5x sluneční brýle značky Ray-Ban nebo Vogue, dle výběru výherce z aktuální nabídky pořadatele.
4.7.
Výherce může svou výhru odmítnout z jakýchkoliv důvodů. V takovém případě bude organizátorem Soutěže vybrán ze soutěžních příspěvků nový výherce.

5. Licenční ujednání
5.1.
Soutěžící prohlašuje, že je autorem fotografií, které umístil do Soutěže, čímž se zejména rozumí, že je výlučným majitelem veškerých autorských práv k těmto fotografiím, a že neporušil autorská práva třetích osob. Soutěžící dále prohlašuje, že pro případy, kdy jsou na fotografiích zachyceny podoby třetích osob, disponuje veškerými nezbytnými souhlasy těchto osob (v případě nezletilých osob rovněž souhlasy všech jejich zákonných zástupců) k tomu, aby mohl fotografii umístit do Soutěže a poskytnout ji pořadateli a organizátorovi k využití dle podmínek uvedených v Pravidlech Soutěže. Zejména se jedná o souhlasy dle § 84 a násl. občanského zákoníku a souhlasy se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 a 7 GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů). V případě porušení některého z těchto prohlášení, bude Soutěžící organizátorem vyloučen ze Soutěže a odpovídá za veškerou škodu tím způsobenou.
5.2.
Součástí registrace do Soutěže je nahrání soutěžní fotografie na sociální síť spojenou se Soutěží (Instagram). Od tohoto okamžiku poskytuje Soutěžící pořadateli a organizátorovi Soutěže oprávnění tyto soutěžní příspěvky a fotografie (dále také jen „Autorská díla“ a jednotlivě „Autorské dílo“) užít všemi možnými a známými způsoby, a to neomezeně co do rozsahu územního, věcného a množstevního (dále také jen „Licence“).
Licence je udělena bezúplatně (Soutěžící nebude vůči organizátorovi ani pořadateli nárokovat jakoukoliv odměnu či jiné finanční protiplnění) a jako nevýhradní. Pořadatel ani organizátor nejsou povinni Licenci využít. Licence je udělena na dobu trvání autorských majetkových práv k Licenci.
5.3.
Pořadatel a organizátor jsou v rámci Licence oprávněni Autorské dílo zejména upravit, spojit s jiným autorským dílem, pozměnit, rozšiřovat, rozmnožovat, pronajmout, půjčit, vystavit, sdělit veřejnosti, a to vše i prostřednictvím třetích osob. Pokud je k těmto činnostem potřebný souhlas Soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas udělen okamžikem registrace k Soutěži. Pořadatel či organizátor jsou oprávněni poskytnout sublicenci třetí osobě. Autorské dílo bude v rámci Licence užito pro potřeby Soutěže, může být uveřejněno na profilech pořadatele a organizátora na sociálních sítích (např. Instagram, Facebook, LinkedIn) na webových stránkách pořadatele nebo na jeho intranetu.
5.4.
V případě, že se prohlášení Soutěžícího uvedená v bodě 5.1 výše ukáží jako nepravdivá, odpovídá Soutěžící v plném rozsahu za veškeré škody či újmy vzniklé v této souvislosti provozovateli či organizátorovi a zavazuje se tyto škody a újmy neprodleně v plném rozsahu poskytovateli a organizátorovi nahradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu osoby zachycené na fotografii vznikla provozovateli anebo jiné osobě jakákoliv škoda či újma (např. uložením povinnosti poskytnout osobě zadostiučinění či uložením pokuty nebo jiné sankce) a nebo náklady, je Soutěžící povinen je v plném rozsahu provozovateli nebo organizátorovi nahradit.
5.5.
Soutěžící odpovídá provozovateli a organizátorovi za škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním práv třetích osob k Autorskému dílu. Vznese-li proti provozovateli nebo organizátorovi jakákoliv třetí osoba nárok z porušení svých práv v souvislosti s užitím Autorského díla, je Soutěžící povinen na své náklady účinně bránit provozovatele a organizátora a odškodnit je v plné výši v případě, že třetí osoba svůj nárok úspěšně uplatní. Každý Soutěžící svojí účastí zejména potvrzuje, že Autorské dílo je jeho původním výtvorem a zavazuje se, že užitím Autorského díla dle těchto Pravidel nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zmíněných či zachycených v Autorském díle (tj. práva osobnostní), práva vlastníků věcí či ochranných známek uvedených v Autorském díle, atd.
5.6
V případě porušení licenčních podmínek v těchto Pravidlech stanovených, zaniká Soutěžícímu, který se stane výhercem právo na obdržení výhry. V případě, že výherce již výhru převzal, je povinen ji provozovateli vrátit.

6. Zpracování osobních údajů
6.1
Správcem osobních údajů je:
Fokus optik, a. s., IČO 05313449, se sídlem Třeboradická 1110/51, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze , vložka B 24928,
email: info@fokusoptik.cz (dále pro účely tohoto článku jen „Správce“).
Bezplatná informační linka FOKUS: 800 949 949 (v pracovních dnech)
Zpracovatelem osobních údajů je organizátor Soutěže.
6.2
S osobními údaji bude nakládáno výhradně v souladu s platnou legislativou. Základem pro
zpracování osobních údajů je účast Soutěžících v Soutěži a v případě, že se Soutěžící stane
výhercem, tak dále předání výhry a uveřejnění výherce.
6.3
Osobní údaje Soutěžících, které Soutěžící Správci poskytnou, v rozsahu:
(i) Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu);
(ii) Kontaktní údaje (kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a další podobné
informace);
budou zpracovávány za účelem účasti Soutěžícího v soutěži. V případě, že se Soutěžící stane výhercem, tak dále za účelem předání výhry a uveřejnění vítězů na profilech pořadatele a organizátora na sociálních sítích (např. Instagram, Facebook, LinkedIn) a na webových stránkách pořadatele nebo na jeho intranetu, a to po dobu max. 5 let.

6.4
V souvislosti s ochranou osobních údajů má každý Soutěžící následující práva, která může
u Správce uplatnit:
– Právo na přístup k osobním údajům: Soutěžící má právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o něm Správce zpracovává;
– Právo na opravu osobních údajů: Pokud se Soutěžící domnívá, že osobní údaje, které o něm Správce vede, jsou nepřesné či neúplné, má právo požádat Správce o jejich aktualizaci či doplnění;
– Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut): Soutěžící má právo požádat Správce o výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, pokud byly zpracovány protiprávně, pokud musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
– Právo na omezení zpracování osobních údajů: Soutěžící má právo požadovat omezení zpracování, pokud popírá přesnost svých osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítá výmaz takových osobních údajů, nebo pokud Správce požádá, může Správce vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Soutěžícím Správci poskytnuty (například v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž Správcem zpracovávané osobní údaje potřebuje), nebo Soutěžící vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda Správcův oprávněný zájem převažuje nad oprávněnými zájmy Soutěžícího.
– Právo na přenositelnost osobních údajů: V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě, má Soutěžící právo na tak zvanou přenositelnost těchto údajů, které mu budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
– Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Soutěžící může kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak může vznést námitku proti zpracování v situaci, že jeho osobní údaje zpracovává Správce pro účely přímého marketingu. V takovém případě osobní údaje již nadále nebude Správce takto zpracovávat pro tento účel.
– Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Soutěžící má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, tel: +420 234 665 111.
Pro uplatnění svých výše uvedených práv se Soutěžící může obrátit na výše uvedené kontakty Správce a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů.
7. Další ujednání
7.1.
Zveřejněná soutěžní fotografie nesmí obsahovat explicitní znázornění nahoty, neetické příspěvky, vulgarity, rasistické nebo obdobné příspěvky, nesmí propagovat konkurenční společnosti a produkty, porušovat autorská práva, porušovat právní předpisy ČR a nesmí odporovat dobrým mravům. Porušení těchto podmínek může mít za následek vyloučení ze Soutěže. V případě porušení této podmínky budou konkrétní soutěžní fotografie staženy z galerie soutěžních děl a Soutěžící vyzván, aby svůj soutěžní fotografii upravil do verze neodporující Pravidlům, pokud tak neučiní do 24 hodin, bude ze Soutěže vyloučen. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo na posouzení a konečné rozhodnutí o splnění podmínek dle tohoto bodu.
7.2.
Účastí v Soutěži a nahráním soutěžních příspěvků v souladu s Pravidly Soutěže projevuje každý Účastník svůj souhlas s jejími Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. Organizátor a pořadatel neodpovídají za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s účastí Soutěžícího v Soutěži.
7.3.
Organizátor a pořadatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídají za jakoukoliv újmu, která případně Soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.
7.4.
Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění, nestanoví-li pořadatel jinak. Organizátor a pořadatel tímto není Účastníkům Soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto Pravidlech. Výhru není možné reklamovat. Účasti v Soutěži ani výhry se Soutěžící nemůže domáhat soudní cestou.

7.5.
Osoby nesplňující podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Pravidly nebudou do Soutěže zařazeny. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v Soutěži. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli Soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Organizátor a pořadatel Soutěže neodpovídají za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této Soutěži (především funkčnost sítě, internetového připojení, atd). Pořadatel ani organizátor neodpovídají za úspěšné doručení soutěžních příspěvků a fotografií.
7.6.
V případě rozporu ustanovení těchto Pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu Pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto Pravidel, nestanoví-li pořadatel jinak.
7.7.
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jediná úprava Pravidel soutěže „Zaostřeno na lásku“. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tato Pravidla změnit, stejně tak Soutěž pozměnit či zcela zrušit, a to i v průběhu jejího trvání.