Podmínky Programu „OKKO Tarif“

(dále také jen „Podmínky“)

 

1.          Tyto podmínky upravují speciální pravidla služby s názvem „OKKO Tarif“ (v těchto Podmínkách také jen Program „OKKO Tarif“, nebo „Program“), tedy práva a povinnosti dodavatele (jak je specifikován v odst. 3 níže) a Zákazníka (jak je specifikován v odst. 4 níže) Programu.

 

2.          Tyto Podmínky upravují pravidla Programu zakoupeného Zákazníkem nejpozději dne 30.10.2022 včetně. Po tomto dni již zakoupení Programu nebude možné.

 

3.          Práva a povinnosti neupravené těmito Podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (v těchto Podmínkách také jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

4.          Dodavatelem Programu „OKKO Tarif“ je společnost FOKUS optik a.s., se sídlem Boudníkova 2514/7, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČO: 053 13 449, DIČ: CZ05313449, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod B 24928 (v těchto Podmínkách také jen „FOKUS“). FOKUS lze kontaktovat telefonicky v pracovních dnech mezi 9:00 hod. a 17:00 hod. na telefonním čísle +420 800 949 949 nebo kdykoliv e-mailem na adrese linkapomoci@fokusoptik.cz.

 

5.          Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto Podmínek se v souladu s občanským zákoníkem považuje za spotřebitele každý kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s FOKUS nebo s FOKUS jinak jedná (v těchto Podmínkách také jen „Zákazník“).

 

6.          Tyto Podmínky vydal FOKUS v souladu s § 1751 odst. 1 občanského zákoníku, a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle odst. 17 těchto Podmínek, přičemž dnem zakoupení Programu „OKKO Tarif“ se stávají nedílnou součástí smluvního vztahu mezi FOKUS a Zákazníkem pro Program „OKKO Tarif“ a určují a doplňují některé části jeho obsahu, není-li mezi FOKUS a Zákazníkem ujednáno výslovně jinak.

 

Specifikace a podmínky Programu „OKKO Tarif“

 

7.          Program „OKKO Tarif“ je poskytován jako balíček vzájemně vázaného zboží a služeb, jež je nabízen jako samostatný a ucelený produkt FOKUS, oddělený od ostatního zboží nebo služeb FOKUS. Program „OKKO Tarif“ představuje kombinaci kompletní brýlové zakázky a nadstandardní péče. Skládá se z následujících vzájemně vázaných součástí:

 

i)           jednoho páru brýlových dioptrických čoček značky „OKKO“ nebo jednoho páru brýlových dioptrických čoček značky Nikon dle aktuální nabídky a dalších podmínek FOKUS,

ii)          brýlové obruby značky „OKKO“ dle aktuální nabídky FOKUS a

iii)         programu nadstandardní péče o zrak (v těchto Podmínkách také jen „OKKO péče“).

 

8.          Brýlové dioptrické čočky značky OKKO a brýlové obruby značky OKKO je možné zakoupit výhradně v rámci Programu „OKKO Tarif“. Jednotlivé součásti Programu OKKO Tarif, vyjma brýlových dioptrických čoček značky Nikon, jsou samostatně neprodejné.

 

9.          Program „OKKO Tarif“ se neuplatní na brýlové čočky nebo brýlové obruby jiných značek než značek uvedených v těchto Podmínkách. Jednotlivé součásti Programu „OKKO Tarif“ není možné nahrazovat brýlovými čočkami nebo brýlovými obrubami jiných značek, a to ani částečně.

 

Kategorie Programu „OKKO Tarif“

 

10.       Program „OKKO Tarif“ je k dispozici ve 4 kategoriích, jež jsou řazeny v závislosti na ceně a kvalitativním provedení brýlových dioptrických čoček a k nim příslušející produktové řady brýlových obrub značky OKKO. Jednotlivými kategoriemi „OKKO Tarif“ jsou:

 

i)           Tarif OKKO IDEAL – je složen z kombinace brýlových obrub z kategorie OKKO IDEAL a dioptrických brýlových čoček z kategorie minimálně OKKO 1.5 HMC, nebo kategorie dioptrických brýlových čoček cenově vyšší dle aktuálního ceníku,

ii)          Tarif OKKO ELEGANT – je složen z kombinace brýlových obrub z kategorie OKKO ELEGANT a dioptrických brýlových čoček z kategorie minimálně OKKO 1.5 NANO, nebo kategorie dioptrických brýlových čoček cenově vyšší dle aktuálního ceníku,

iii)         Tarif OKKO ACTIVE – je složen z kombinace brýlových obrub z kategorie OKKO ACTIVE a dioptrických brýlových čoček z kategorie minimálně OKKO 1.5 NANO, nebo kategorie dioptrických brýlových čoček cenově vyšší dle aktuálního ceníku,

iv)         Tarif OKKO PRO – je složen z kombinace brýlových obrub z kategorie OKKO PRO a dioptrických brýlových čoček značky Nikon.

 

11.       Součástí každé kategorie „OKKO Tarif“ je dvouletá nadstandardní průběžná péče o zrak „OKKO péče“. Cena „OKKO péče“ je 20 % z maloobchodní prodejní ceny dioptrických brýlových čoček zvolených z příslušné kategorie „OKKO Tarif“ Zákazníkem, včetně DPH. Cena „OKKO péče“ je již započtena v ceně zvoleného balíčku „OKKO Tarif“ a tedy se o tuto sumu cena balíčku jako celku již nenavyšuje.

 

12.       Součástí každé kategorie Programu „OKKO Tarif“ jsou brýlové obruby značky „OKKO“, jež jsou mimo Programu „OKKO Tarif“ samostatně neprodejné a jejich cena je v návaznosti na příslušnou kategorii Programu „OKKO Tarif“ 1,- Kč včetně DPH. Cena za brýlové obruby značky „OKKO“ je již započtena v ceně zvoleného balíčku „OKKO Tarif“ a tedy se o tuto sumu cena balíčku jako celku již nenavyšuje.  

 

13.       Aktuální ceník určující dělení jednotlivých kategorií Tarifu OKKO je k dispozici v provozovnách FOKUS a na vyžádání též u zaměstnanců FOKUS v jednotlivých provozovnách a na internetových stránkách FOKUS www.fokusoptik.cz. Zákazník bere na vědomí, že ceny uvedené v aktuálním ceníku dle předchozí věty jsou nejnižší možné ceny, za které je možné příslušnou kategorii „OKKO Tarif“ zakoupit. Celková cena za zakoupení příslušného Programu „OKKO Tarif“ bude záviset na konkrétních brýlových čočkách zvolených Zákazníkem, jejich povrchové úpravě a indexu. Nejnižší ceny, za které lze jednotlivé kategorie Programu „OKKO Tarif“ zakoupit, jsou uvedeny v aktuálním ceníku FOKUS, zveřejněném na provozovnách FOKUS a na internetových stránkách FOKUS www.fokusoptik.cz.  

 

 „OKKO péče“

 

14.       „OKKO péče“ představuje nadstandardní průběžnou péči o zrak Zákazníka v rozsahu dle těchto Podmínek. Délka trvání „OKKO péče“ je 24 měsíců s počátkem plynutí od data převzetí brýlí zhotovených v rámci Programu „OKKO Tarif“ Zákazníkem. Délku trvání „OKKO péče“ nelze prodloužit.

 

15.       Zákazník má v rámci „OKKO péče“ právo na následující výhody: 

 

i)           Právo výměny „kus za kus“. V případě, že v průběhu 24 měsíců ode dne zakoupení Programu „OKKO Tarif“ Zákazníkem dojde k 

-        poškození nebo

-        odcizení

brýlí zakoupených v rámci příslušného balíčku „OKKO Tarif“ má Zákazník právo dle své volby na výměnu:

 

a)          brýlových obrub značky „OKKO“ za nové brýlové obruby značky „OKKO“. Vyměňována obruba musí být obruba stejného modelu a barvy (dle katalogového čísla brýlové obruby) nebo jiného modelu stejné produktové řady v případě, že brýlová obruba v původním modelu a barvě již není dostupná v prodejní síti FOKUS. Jedná se například o případ, kdy původní model brýlové obruby spadá do produktové řady OKKO ELEGANT, pak tuto obrubu lze vyměnit za brýlovou obrubu z řady OKKO ELEGANT, nebo

b)          dioptrických brýlových čoček značky „OKKO“ nebo značky Nikon, a to ve stejné produktové řadě se shodnými dioptriemi, jak byly zakoupeny v rámci příslušného balíčku „OKKO Tarif“, nebo

c)          celých brýlí zakoupených v rámci příslušného balíčku „OKKO Tarif“, za dodržení podmínek podle bodu a) a b) tohoto odseku Podmínek.

 

Poškozením se rozumí takové mechanické poškození brýlí, které zásadním způsobem ovlivní jejich funkčnost a jež není běžným opotřebením. Jedná se ku příkladu, byť nejen, o zlomenou, ohnutou nebo jinak poškozenou brýlovou obrubu nebo nad míru běžného opotřebení poškrábané dioptrické brýlové čočky.

 

Odcizením se rozumí odcizení brýlí v důsledku krádeže nebo loupeže způsobené třetí stranou Zákazníkovi. Odcizení prokazuje Zákazník dokladem vydaným Policií České republiky.

 

Právo výměny „kus za kus“ může být využito po dobu trvání Programu „OKKO Tarif“, tedy po dobu 24 měsíců, avšak nejvýše třikrát. Za uplatnění práva na výměnu „kus za kus“ se považuje uplatnění kterékoliv výhody dle části i), písm. a), b) nebo c) bodu č. 14 těchto Podmínek.

 

První výměna „kus za kus“ je zdarma, bez spoluúčasti Zákazníka.

 

Podmínkou druhé výměny „kus za kus“ je

-            v případě výměny pouze brýlových čoček nebo celých brýlí zakoupených v rámci příslušného balíčku „OKKO Tarif“ uhrazení 50 % z maloobchodní prodejní ceny dioptrických brýlových čoček zvolených z příslušné kategorie „OKKO Tarif“ Zákazníkem, nejméně však 1.500, - Kč nebo

-            v případě výměny pouze brýlové obruby značky „OKKO“ za novou brýlovou obrubu značky „OKKO“ uhrazení 1.500, - Kč. 

 

Podmínkou třetí výměny „kus za kus“ je

-            v případě výměny pouze brýlových čoček nebo celých brýlí zakoupených v rámci příslušného balíčku „OKKO Tarif“ uhrazení 80 % z maloobchodní prodejní ceny dioptrických brýlových čoček zvolených z příslušné kategorie „OKKO Tarif“ Zákazníkem, nejméně však 2.500, - Kč nebo

-            v případě výměny pouze brýlové obruby značky „OKKO“ za novou brýlovou obrubu značky „OKKO“ uhrazení 2.500, - Kč.

 

Rozhodnutí o přiznání nároku Zákazníka na výměnu brýlových obrub, dioptrických brýlových čoček nebo celých brýlí zakoupených v rámci příslušného balíčku „OKKO Tarif“ dle volby Zákazníka je Zákazníkovi sděleno zpravidla okamžitě na prodejně FOKUS, ve které bylo právo výměny „kus za kus“ uplatněno. Právo výměny „kus za kus“ může Zákazník uplatnit na kterékoliv prodejně FOKUS. Podmínkou uplatnění práva výměny „kus za kus“ je předložení dokladu o zakoupení Programu „OKKO Tarif“ a odevzdání poškozených brýlí; v případě odcizení doložení odpovídajícího dokladu vydaného Policií České republiky, z jehož si FOKUS vyhrazuje právo na vyhotovení kopie.

 

Je-li brýlová obruba zvolena Zákazníkem v rámci příslušné kategorie „OKKO Tarif“ k dispozici na prodejně FOKUS, na které právo výměny „kus za kus“ uplatní, vyvine FOKUS nejvyšší možné úsilí, aby tato byla vyměněna okamžitě. V případě volby výměny dioptrických brýlových čoček nebo celých brýlí zakoupených v rámci Programu Zákazník bere na vědomí, že okamžitá výměna na prodejně FOKUS není možná a tato se v rámci výměny „kus za kus“ uskuteční v co nejkratším čase, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne odevzdání poškozených brýlí na prodejně FOKUS a splnění ostatních podmínek (doložení dokladu vydaného příslušným orgánem, prokazujícím odcizení brýlí, zaplacení ceny spoluúčasti při druhé, nebo třetí výměně apod.). Období, v rámci kterého se výměna „kus za kus“ uskutečňuje, se započítává do doby trvání programu „OKKO Tarif“. Dodáním nových brýlí v rámci výměny „kus za kus“ nedochází k prodloužení trvání Programu „OKKO Tarif“, jehož platnost tak končí uplynutím 24 měsíců ode dne počátku jeho trvání.  Poškozené brýle se okamžikem uplatnění práva výměny „kus za kus“ stávají vlastnictvím FOKUS.

 

ii)          Možnost bezplatného proměření zraku každých 12 měsíců. Zákazník má v rámci „OKKO péče“ jednou za 12 měsíců nárok na bezplatnou oční prohlídku u optometristy dle své volby. Právo na prohlídku může Zákazník uplatnit po předchozí osobní, telefonické nebo online rezervaci na kterékoliv provozovně FOKUS. V případě, že je Zákazník současně členem věrnostního programu „FOKUS klub“, obdrží od FOKUS o možnosti uplatnění termínu prohlídky přechozí notifikaci.

 

iii)         Výměnu dioptrických brýlových čoček. V rámci „OKKO péče“ má Zákazník nejpozději do 12 měsíců ode dne zakoupení Programu „OKKO Tarif“ nárok na bezplatnou výměnu stávajících dioptrických brýlových čoček za nové dioptrické brýlové čočky stejné produktové řady, a to za předpokladu, že nové brýlové čočky budou v rozsahu dioptrií +/- 1 ve srovnání se stávajícími dioptrickými čočkami. Měření dle předchozí věty je možné výlučně na prodejnách FOKUS. Nové dioptrické brýlové čočky budou zasazeny do již zakoupené brýlové obruby značky „OKKO“.

 

iv)         Servisní služby po dobu 24 měsíců zdarma. Zákazník je v rámci „OKKO péče“ oprávněn bezplatně využívat po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení Programu „OKKO Tarif“ servis „Brýlí OKKO“ v následujícím rozsahu:

o   opětovné nastavení jednotlivých částí brýlí,

o   utáhnutí jednotlivých částí brýlí,

o   nahrazení chybějícího šroubu/matičky na brýlích,

o   výměna „sedýlek“ na brýlích nebo

o   vyčistění „Brýlí OKKO“ v ultrazvukové čističce.

FOKUS si vyhrazuje právo tyto servisní služby neposkytnout, jestliže budou ze strany Zákazníka vyžadovány ve zcela zjevně nepřiměřeném rozsahu.

16.       Zákonné nároky Zákazníka z odpovědnosti FOKUS za vady zboží plynoucí z příslušných ustanovení OZ nejsou zakoupením Programu „OKKO Tarif“ žádným způsobem vyloučeny ani jinak omezeny.

 

17.       Zákazník nemá nárok na vrácení zaplacené kupní ceny za Program „OKKO Tarif“, vyjma nároků plynoucích z odstoupení od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

18.       Zakoupením Programu „OKKO Tarif, tedy úplným zaplacením kupní ceny za zvolený Program „OKKO Tarif“ Zákazník souhlasí s těmito Podmínkami.

 

19.       FOKUS si vymezuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, včetně ceníku, a to s účinností ode dne oznámení o změně na internetových stránkách FOKUS https://fokusoptik.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. Zákazník má při takové změně Podmínek v souladu s § 1752 odst. 1 občanského zákoníku právo změny Podmínek odmítnout a z tohoto důvodu smlouvu o zakoupení Programu „OKKO Tarif“ vypovědět, a to s výpovědní dobou 3 měsíce, která začne plynout ode dne následujícího po dni doručení výpovědi FOKUS. Výpověď doručuje zákazník elektronicky na e-mailovou adresu linkapomoci@fokusoptik.cz, nebo je možné písemnou výpověď doručit na adresu FOKUS optik a.s., Boudníkova 2514/7, 180 00 Praha-Libeň. Neodmítne-li Zákazník změny do 2 měsíců ode dne jejich účinnosti, má se za to, že změny akceptoval. Zákazník za účelem informování o změnách Podmínek sdělil FOKUS kontaktní e‑mailovou adresu, na kterou obdrží upozornění ohledně zveřejnění změny Podmínek. Zákazník, který odmítnul tuto adresu sdělit, případně který v průběhu trvání sjednaného závazku v rámci Programu přestane tuto adresu používat a neoznámí FOKUS adresu novou, je povinen ve svém vlastním zájmu pravidelně navštěvovat výše uvedené internetové stránky.

 

20.       V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek bude nebo se stane celkově nebo částečně neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na zbývající část Podmínek a veškerá zbývající ustanovení zůstávají platná a účinná. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

21.       Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

 

22.       K řešení sporů mezi FOKUS a Zákazníkem jsou příslušné obecné soudy České republiky. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pak příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení těchto sporů.

 

23.       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line.

 

24.       Právo Zákazníka odstoupit od smlouvy či možnost ukončit závazek je upraveno ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti FOKUS, se kterými se Zákazník před podpisem smlouvy seznámil. V těchto všeobecných obchodních podmínkách je dále rovněž upraven rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění svědčícímu Zákazníkovi.

 

25.       Tyto Podmínky nabývají účinnost ode dne 1.10.2022.

 

close

Wishlist